کد های دستوری 934

کد های دستوری 934

 

934#*       0. وضعیت استعلام  بسته 0#*934*
1.خدمات پرداخت 1.مشترکين دائمي*934*11#
1.پاياندوره 111#*934*
2.میاندوره 112#*934*
2.خدمات اصلي 1.اينترنت
21#*934*
1.فعالسازی اینترنت(خرید بسته) 0.وضعیت بسته 2110#*934*
1.بسته ماهانه 1. بسته یک گیگ 9500 ت 1.تایید 211111#*934*
2.بسته سه گیگ 15000 ت 1.تایید 211121#*934*
3.بسته پنج گیگ 20000 ت 1.تایید 211131#*934*
8 .راهنما               2118#*934*
2.غير فعالسازي اینترنت 1.تایید 2121#*934*


3.رومینگ بین الملل 1.فعالسازی 1.تایید *934*2311#
2.غیرفعالسازی 1.تایید *934*2321#
3.طرحهاي ویژه 1.شادباش روز کیش 1.فعالسازي 311#*934*
9.راهنما 319#*934*