حراجی سیم کارت های رند تله کیش

حراجی سیم کارت های رند تله کیش

برای اولین بار حراج سیم کارت های رند تله کیش آغاز شد

روش های شرکت در جراج:
1- از طریق پیامک

مشترک پس از دریافت پیامک از شماره ای که به عنوان شماره حراجی در نظر گرفته شده، با پیامک عدد پیشنهادی خود به میلیون تومان به همان شماره، مبلغ خود را اعلام می نماید، پس از دریافت پیامک تایید و پیامک عدد 1 جهت تایید نهایی، مبلغ پیشنهادی برای پیشنهاد دهنده ثبت نهایی خواهد شد.


2- از طریق پورتال تله کیش

مشترک با ورود صفحه حراجی سیم کارت های رند تله کیش به آدرس my.telekish.ir/page/sale، می تواند پس از انتخاب شماره، نسبت به درج مبلغ پیشنهادی و سماره تلفن همراه خود اقدام نموده نماید، سامانه یک رمز یکبار مصرف به شماره وارد شده ارسال می نمیاد و مشترک پس از ورود این رمز، مبلغ پیشنهادی خود را ثبت نهایی می نماید.