ریز مکالمات

ریز مکالمات

مشترکین می توانند به منظور دریافت اطلاعات کارکرد تلفن همراه خود به واحد امور مشتریان شرکت تله کیش مراجعه نمایند.

شرایط دریافت خدمت ومدارک مورد نیاز:

-حضورمشترک تلفن همراه یا وکیل قانونی با وکالتنامه مورد قبول

-تکمیل و امضای فرم درخواست

- ارائه کارت ملی 

- ارائه اصل وکالتنامه درصورت مراجعه وکیل قانونی

یادآوری:

-اشخاص دارای وکالتنامه های اعم از وکالت جامع ، وکالت فروش ، وکالت کاری ،....تنها درصورتی که صراحتا"اخذ ریزمکالمات تلفن همراه (باشماره تلفن و محدوده تاریخ ) درآن قیدشده باشد، می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت ریزمکالمات تلفن همراه اقدام نمایند.

-ریزمکالمات مربوط به کلیه دوره های صورتحساب قابل ارائه به مشترکین می باشد.

-درصورت نقل وانتقال ، ارائه ریزمکالمات به مالک جدید صرفا" ازتاریخ تنظیم سند امکانپذیر می باشد.

-درصورتیکه مالک قدیم تلفن همراه درخواست دریافت ریزمکالمات دوره مربوط به مالکیت خودراداشته باشد می تواند آنرا دریافت نماید.

-ریزمکالمات ورودی (شماره تماس گیرنده ) تنها ازطریق مراجع قضایی قابل ارائه می باشد.

-درصورت استفاده ازسرویس انتقال مکالمه(Divert)شماره تلفن همراه مربوطه وهزینه مکالمه در ریزمکالمه انتقال دهنده درج می گردد.