قطع تقاضای مشترک

قطع تقاضای مشترک

مشتركين تلفن همراه مي توانند در صورت نياز به قطع ارتباط تلفن همراه براي مدت معين به يكي از ۲روش زیر درخواست قطع تلفن همراه نمایند.


حضوری :مشترکین تلفن همراه می توانند برای قطع و وصل به تقاضای مشترک با ارائه مدارک لازم و تکمیل فرم مربوطه به واحد امور مشتریان مراجعه نمایند.

مدارك و شرايط مورد نياز :

-حضور مالك تلفن همراه يا وكيل قانوني ایشان

-تكميل و امضاي فرم درخواست

-ارائه اصل و تصوير كارت ملي

-ارائه اصل وكالتنامه و تصوير آن در صورت مراجعه وكيل قانوني