تغییر نام (تغییر مالکیت)

تغییر نام (تغییر مالکیت)

اطلاعیه مهم:

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت تله کیش در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

نقل وانتقال تلفن همراه :

مشترکین تلفن همراه می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به واحد امور مشتریان شرکت تله کیش مراجعه نموده و درصورت عدم منع قانونی نسبت به نقل وانتقال اقدام نمایند.

شرایط دریافت خدمت ومدارک موردنیاز:

۱.مراجعه همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده

۲.اصل و تصویرکارت ملی انتقال دهنده

۳.اصل و تصویر کارت ملی انتقال گیرنده

۴.سیم کارت فعال

۵.پرداخت صورتحساب

۶.ارائه کدپستی ۱۰رقمی انتقال گیرنده

۷.تنظیم سند نقل و انتقال و درج امضاء و اثر انگشت

توجه :

۱.به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

۲.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به سن قانونی نرسیده باشند، حضور ولی قهری (پدریا جد پدری ) الزامی باشد. ( ارائه اصل وتصویر کارتملی ولی به همراه تصویر شناسنامه مالک الزامی است).

۳.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به سن قانونی نرسیده لیکن از جانب دادگاه دارای حکم رشد باشند، ارائه حکم رشد نیزهمراه با مدارک مورد نیازجهت نقل و انتقال الزامی می باشد.

۴.درصورت مهجور و یا غیررشید بودن انتقال دهنده جهت نقل وانتقال ، ارائه قیم نامه وچنانچه درقیم نامه نقل وانتقال اموال ، منوط به اجازه از اداره سرپرستی باشد اخذ اجازه نامه از اداره سرپرستی نیزالزامی می باشد.

۵.به موجب مصوبه کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور مجاز به فروش هرگونه سیمکارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نمی باشد.