تغییر/اصلاح آدرس

تغییر/اصلاح آدرس

مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی به واحد مشتریان مراجعه و نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.

شرایط در یافت خدمت و مدارک مورد نیاز :

-حضور مالک تلفن همراه

-تکمیل و امضای فرم در خواست

-ارائه اصل و تصویر کارت ملی

-ارائه اصل قبض پرداختي دوره آخر